wezwijfachowca.pl

REGULAMIN PORTALU WEZWIJFACHOWCA.PL

DEFINICJE

 1. Zlecenie: indywidualne zamówienie świadczenia danej usługi na rzecz klienta, które zawiera zestaw informacji niezbędnych do jego realizacji, podanych operatorowi portalu przez klienta, w tym: imię klienta, numer telefonu klienta, spodziewany charakter i przedmiot zlecenia oraz preferowany przez klienta termin jego realizacji.
 2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia wykonanie zlecenia przez wykonawcę, za pośrednictwem portalu wezwijfachowca.pl.
 3. Operator portalu: operatorem portalu wezwijfachowca.pl jest Profilaktyka Tadeusz Urban, ul. Sudecka 51, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6111001431. Operator portalu świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz klientów oraz wykonawców w ramach pośrednictwa w przekazywaniu zleceń.
 4. Wykonawca: niezależny od operatora portalu podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, świadczący usługi, w szczególności: elektryczne, hydrauliczne, kanalizacyjne, informatyczne, ślusarskie, sprzątające, szklarskie, a także naprawcze oraz serwisowe agd, ubezpieczeniowe, kredytowe, obrotu nieruchomościami któremu operator portalu przekazuje zlecenia na żądanie klienta.
 5. Usługa świadczona drogą elektroniczną: usługa, której wykonanie następuje przez wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie klienta, bez jednoczesnej obecności stron.

OBSŁUGA ZLECEŃ

 1. Regulamin określa warunki i zasady pośrednictwa w przekazywaniu zleceń przez operatora portalu od klientów do wykonawców.
 2. Klient składając zlecenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarządzanego przez operatora portalu, oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin.
 3. Zlecenia składane są przez formularz kontaktowy portalu wezwijfachowca.pl, który znajduje się na podstronie danego miasta i danej branży.
 4. Po nadaniu zlecenia przez klienta, na platformie portalu wezwijfachowca.pl, operator portalu odbiera gotowe zlecenie, przyjmuje i przetwarza dane konieczne do jego realizacji, przedstawienia oferty i nawiązania współpracy z klientem, jednocześnie przekazuje to zlecenie do właściwego wykonawcy oraz jego wyznaczonych pracowników lub podwykonawców.
 5. Przekazanie zlecenia do wykonawcy przez operatora serwisu następuje w terminie do 24 godzin od daty otrzymania zlecenia.
 6. Przekazywanie zlecenia do wykonawcy przez operatora serwisu odbywa się uznaniowo, biorąc pod uwagę charakter i przedmiot zlecenia, miejsce jego wykonania, czas reakcji i terminowość wykonawcy jak również oceny jakości usług wykonawcy pozyskanych od klientów portalu.
 7. Wykonawca kontaktuje się z klientem po otrzymaniu zlecenia od operatora portalu i ustala szczegóły realizacji zlecenia, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, zakres prac oraz koszty i formę rozliczenia usługi.
 8. Operator portalu nie jest stroną umowy między klientem a wykonawcą, której przedmiotem jest realizacja prac objętych zleceniem i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wykonane lub niewykonane w ramach zlecenia przez klienta jak i przez wykonawcę oraz za poniesione straty, uszkodzenia i utracone przez klienta lub wykonawcę korzyści.
 9. Całość zobowiązań i odpowiedzialności wykonawcy wobec klienta wynikających z prawa gwarancji i rękojmi spoczywa jedynie na wykonawcy.
 10. Operator portalu może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia zlecenia od klienta lub odwołać realizację przyjętego już zlecenia przez wykonawcę, informując go o tym telefonicznie. Informacja telefoniczna klienta jest fakultatywna. Operator portalu może bez podania przyczyny odmówić przekazania zlecenia do wykonawcy lub odwołać realizację wysłanego do wykonawcy zlecenia, informując go o tym telefonicznie lub drogą elektroniczną tzn. email / SMS/ Messenger. Informacja przekazana do wykonawcy jest wiążąca i brak zaniechania działań związanych z realizacją zlecenia jest naruszeniem przepisów zawartych w KC.
 11. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usługi drogą elektroniczną, wynikające z awarii lub niewłaściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie lub odstąpienie oraz jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usługi realizowanej przez wykonawcę.
 •  
 • UWAGI, ZASTRZEŻENIA, REKLAMACJE
 1. Klient może skierować uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje co do realizacji usługi przez wykonawcę, kontaktując się bezpośrednio z wykonawcą na jego numer telefonu, z którego kontaktował się on z klientem po otrzymaniu zlecenia od operatora portalu.
 2. Operator portalu, po przyjęciu zgłoszenia, przekazuje je wykonawcy zlecenia.
 3. Klient może skierować uwagi, zastrzeżenia i reklamacje wynikające z niedotrzymania niniejszego Regulaminu przez operatora portalu na adres e-mail kontakt@wezwijfachowca.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest: Profilaktyka Tadeusz Urban, ul. Sudecka 51, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6111001431, kontakt@wezwijfachowca.pl zwany również „Administratorem”.

2. Kategorie/zakres danych jakie może przetwarzać Administrator: dane identyfikacyjne jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres email.

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne by w prawidłowy sposób korzystać z możliwości platformy.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania:

– w celu wykonania przedstawionych do realizacji zleceń (podstawa art. 6 ust 1 lit. b RODO)

– w celach obrony przed roszczeniami w związku z realizacją zlecenia, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (lit. f art. wcześniej wskazanego)

– w celu udokumentowania wykonywanej usługi (na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego – lit.c art. wcześniej wskazanego).

– w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania i monitorowania strony Internetowej Administratora i usług współdziałających– lit. f – uzasadnionym interesem Administratora jest
zapewnianie jak najlepszej jakości działania portalu.

4. Odbiorcy danych:

W zależności od celu przetwarzania Twoje dane mogą być przekazywane:
– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. usługi rachunkowe, usługi IT, usługi informacji gospodarczych, kancelarie prawne i firmy windykacyjne, usługi analityczne, dostawcy usług w zakresie usług pocztowych, kurierskich, hostingowych, dostawcy usług płatniczych – na podstawie umów z tymi podmiotami, organy państwowe na podstawie przepisów prawa. Z uwagi na monitorowanie i korzystanie ze statystyk oraz usług Google, Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Polityka prywatności firmy Google dostępna jest na stronach https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Z uwagi na korzystanie z wtyczek społecznościowych – Facebook dostarczane przez Facebook, Menlo Park, California USA – szczegóły polityki prywatności https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/. Do wyświetlania reklam (jeśli jest aktywna) używana jest sieć reklamowa Tradedoubler – polityka dostępna tutaj: https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

5. Okres przechowywania:

Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub inny okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie – będą przetwarzane do czasu ustania  celu – złożenia oferty i nawiązania współpracy wskazanego w zgodzie bądź do czasu wycofania zgody.

6. Pouczenie o przysługujących Ci prawach:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz wykonania ich kopii, prawo do przenoszenia danych
– prawo do sprostowania / poprawiania swoich danych osobowych w każdym momencie
– prawo do usunięcia danych / ograniczenia przetwarzania danych
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– prawo do cofnięcia zgody, które może być zrealizowane poprzez kontakt do siedziby firmy lub drogą e-mailową.
– prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu.
ZAMÓW FACHOWCA
DARMOWA WYCENA
ZADZWOŃ: